סגולות וישועות במצות הסנדק

מאז אברהם אבינו, אלפי שנים ששים יהודים על אמרתו של בורא עולם ועורכים ברית מילה לבניהם, ביום השמיני להולדם. מאז ומעולם ברית מילה נערכה בכל התנאים, ואף בתנאים של מסירות נפש. היוונים והרומאים גזרו על המילה, אבל יהודים לא נרתעו, ברוסיה הסובייטית, נאסרה המילה מכל וכל, וכל מי שנתפס עורך ברית, מל או נימול, צפוי היה לגירוש אל הקור, עבודות הפרך והמוות בסיביר.
יהודים רבים לא נרתעו, אלא שלא לכולם עמדו היכולת, האומץ, או המטען הרוחני כדי לעשות זאת.
בנפילת חומות הקומוניזם הכפרני ברוסיה, לפני יותר מעשר שנים ניתנה אפשרות ליהודים אלו לקיים את מצות ברית המילה.
מתברר שבדורינו ישנם יותר מחמש מליון יהודים המפוזרים בכל רחבי העולם שלא זכו להיכנס בבריתו של אאע"ה.
סיבות רבות הן לכך, אבל חשובה יותר העובדה שיהודים אלה רוצים ומבקשים להיכנס בבריתו של אאע"ה.
נער יהודי ומבוגר שנכנסים בבריתו של אאע"ה עוברים התלבטויות רבות טרם הכנסם במצות ברית המילה. בהיותו בר דעת - יש עליו להתמודד עם מחשבות מפחידות, (סיבה נפוצה היא הפחד, וכאשר הם מתגברים עליו ועושים ברית מילה אזי הם רואים שזה לא מפחיד וכואב כמו שחשבו), רגשות ועוד כהנה וכהנה מאבקים פנימיים שרק הם יכולים לחוש אותם.
הרבה מהנימולים שנשאלו מדוע באו לעשות ברית מילה ענו, שדחף פנימי משך אותם - קול פנימי, קול הנשמה שרצתה להכנס בבריתו של אאע"ה, הנשמה שרוצה חיבור עם בורא עולם, רוצה ברית עם הקב"ה, להרגיש שייכות לעם ישראל.
מובן אם כן, שמוטלת על יהודים אלו משימה של מסירות נפש כדי לקיים את מצות ברית המילה,
לכן, שעת ברית המילה היא שעת רצון, וישנו רעש גדול בשמים, לכן כל מי שנוכח בזמן זה ואף מסייע במצוה, יכולין תפילותיו להיענות ברצון.
יהודים רבים שהיו זקוקים לישועות, הגיעו אלינו בכדי להשתתף במצות הסנדק ועינינו רואות ניסים ונפלאות למכביר, אם זה ישועה בזיווג, זרע של קיימא, הצלחה בעסקים, פרנסה, רפואה ועוד..ועוד.
(ניתן לקרא על מעט מהישועות בתפריט, ערך ישועות).

הצג הכל...

מעלת הסנדק
הטעם לשם סנדק כתב בערוך, סנדיקוס - שכן קוראין בלשון יווני ורומי פטרון ופרקליט.
- הגאון הקדוש מהרצ"א מדינוב נתן טעם על פי דברי הזוהר פרשת פקודי. (רנ"ה ע"ב):
"בזמנא דאתגזר בר נש כו' ההיא ערלה דגזרין ושדינן ליה לבר, כדין קיימא ההיא סטרא אחרא וחמא דהאי איהו חולקיה מקרבנא דא, כדין אתבר ולא יכיל לשלטאה ולקטרגא עילוי, וסליק ואתעביד סנגוריא על ישראל קמיה קודשא בריך הוא, עד כאן. וזהו שקוראים אותו "סנדק" ר"ת סניגור נעשה דין קטיגור. (ברית אברהם הכהן נחל תשיעי ע' ר"כ).
- וזה לשון החיד"א בשיורי ברכה (יו"ד ס' רס"ה אות ה'), יש במדרש טעם, שיש לדחוק את עצמו האדם להיות בעל ברית לפי שדומה אותה המצוה לקטורת כדאמרינן "בשעה שמל אאע"ה את עצמו ואת ילידי ביתו ירד הקב"ה לשם, אמרו לו מלאכי השרת מה לך לפנות אל גבעת הערלות, כלומר מקום מטונף הוא, אמר להם חביבין עלי כקטורת".
- "וראוי לכל אדם להדר אחר מצוה זו, להיות סנדק ולתפוס את התינוק למוהלו.שכן מצינו בדוד המלך ע"ה (מדרש שוחר טוב תהילים פ' ל"ה), שנשתבח בעצמו, שהוא מקלס ומשבח להקב"ה בכל איבריו ועושה בהן מצוות, ובירכיו הוא נעשה סנדיקנים בילדים הנימולים עליהם". (הבט לברית שער שלישי ע' תי"א).
- מסוגלת מצוה זו לתקן את פגם הברית, ולכן ראוי שיחזר וישתדל במיוחד לקיים מצוה זו בימי השובבים המוכנים ועומדים לתיקון העוון הנודע . (שם).
- כל סנדק הוי כמקטיר קטורת. (רמ"א יו"ד ס'רס"ה ס'י"א).
- "מצוה זו היא סגולה לאריכות ימים ושנים טובות ובפרט אצל אלו שנוהגין להדר אחר מצוה זו להיות סנדק".
- לא די שעניין קטורת מבטל מגיפה, אלא עוד זאת, שעי"ז נמשך אריכות ימים ושנים טובות. (שערי מילה).
- יפה כח הסנדק מכח המוהל, משום שסנדק חשוב כמקטיר קטורת ורגליו דומות למזבח. (מהרי"ל).
- מצות הסנדק מעשירה.
דם מילה כמו קרבן
המוהל במקום שוחט
סנדק הוא כמזבח.
- ראוי לסנדק להוציא הוצאות על זכייתו במצוה זו, ומשגר דורון לנימול, כמו שמצינו בהקב"ה שנתן את ארץ ישראל לאברהם אבינו כשמל את עצמו. (שם).
- יום טוב שלו הוא.
- רשאי ללבוש בגדי שבת, הן בימי בין המיצרים ואף בימי אבלותו, וכמו כן רשאי הוא להסתפר בימי הספירה ובימי בין המיצרים, ואין נופלים על פניהם במקום שמתפלל הסנדק. (שולחן ערוך).
לדעת הרמ"א (סימן רס"ה) ובהגאות הלבוש (או"ח רפ"ב), הרי הוא קודם בעליה לספר תורה למוהל ולאבי הבן.
- אמרו במדרש "הקב"ה נעשה שושבין (סנדק) לאברהם אבינו ע"ה שנאמר "וכרות עימו הברית". (מהרי"ל ריש הלכות מילה).
- המלאך גבריאל נעשה סנדק לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול.
- גודל חשיבות וחביבות מצוה זו יש ללמוד מרבינו הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל, שכל רגעיו הוקדשו ללימוד תורתנו הקדושה, וכשביתו הצדקנית באה בקשר שידוכין, עשה הרב שליח לעמוד במקומו בראש הקרואים, והוא בעצמו לא נסע להשתתף בשמחה כדי לא להתבטל מלימודו.
ובכל זאת היה דרכו בקודש לחזור על מצות ברית מילה להיות מוהל וסנדק בכל מקום שהוא והיה נוסע אף למרחקים כדי להשתתף במצוה. (ברית אברהם הכהן נחל תשיעי).
- לשון מהרי"ל "יפה מצות הסנדק ממצות המוהל מפני שרגליו נדמו למזבח כאילו מקטיר קטורת לשמים".